Over Learnable. Digital Experts Gratis E-Books Key Partners Alle Opleidingen Login

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Learnable. (artikel 1 tot en met artikel 16).

1.2 cursist: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan met de Learnable..

1.3 Learnable.: Learnable. eenmanszaak gevestigd te Leuven, ondernemingsnummer BE0660781816

1.4 Overeenkomst: De mondelinge overeenkomst of document dat door beide partijen is ondertekend waarin de afspraken op gebied van de door cursist te aanvaarden werkzaamheden en door Learnable. te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door cursist gedane aanbiedingen – inclusief offertes en adviezen – en aangegane overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij dit uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze afwijkingen uitdrukkelijk én schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien in de algemene voorwaarden of een overeenkomst een bepaling nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst niet aan.

Artikel 3: Offertes

3.1 Iedere door Learnable. uitgebrachte offerte, zowel mondeling als schriftelijk, is voor de cursist vrijblijvend, tenzij dit in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 De geldigheid van een offerte is 30 dagen, gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is vermeld.

3.3 De Learnable. is gebonden aan de inhoud van een offerte wanneer de cursist binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn akkoord met de volledige offerte kenbaar maakt. Indien deze schriftelijke kennisgeving plaatsvindt na 30 dagen heeft Learnable. het recht om af te wijken van de offerte.

3.4 De cursist erkent dat de offerte juist en volledig weergeeft wat de werkzaamheden zijn die Learnable. voor cursist zal gaan verrichten en wat cursist mag verwachten tenzij hier schriftelijk van wordt afgeweken in de overeenkomst

Artikel 4: Overeenkomst en opzegging

4.1 Offertes en/of opdrachtbevestigingen die door cursist schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd, worden vastgelegd door Learnable. in een overeenkomst.

4.2.Een overeenkomst is slechts geldig wanneer zij door beide partijen is ondertekend.

4.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders in de overeenkomst zijn overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.4. Bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan, komen partijen een feitelijke datum van aanvang én beëindiging van de werkzaamheden overeen.

4.5 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor iedere partij opzegbaar. Het opzeggen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 kalendermaanden. Met inachtneming van deze opzegtermijn eindigt de overeenkomst 2 kalendermaanden na de datum van aantekening van de opzegging.

4.6 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

4.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- opschorting van betaling wordt verleend, onderdeel is van een gerechtelijke reorganisatie, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Learnable. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Learnable. vervalt het recht tot gebruik van aan cursist ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

Artikel 5: Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW (omzetbelasting) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. Learnable. is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij expliciet én schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op de door Learnable., in de overeenkomst aangegeven wijze.

6.2. De cursist is in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Vanaf het moment van verzuim is de cursist wettelijke rente verschuldigd.

6.3 Indien cursist in verzuim of in gebreke is met het nakomen van één of meerdere van zijn betalingsverplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van de betaling voor rekening van cursist.

6.4 In geval van faillissement, liquidatie of opschorting van betaling zijn de vorderingen van Learnable. op cursist en de verplichtingen van cursist jegens Learnable. direct opeisbaar.

6.5 Door cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien cursist aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Learnable. is niet gehouden tot enige prestatie zolang cursist in verzuim is. Learnable. is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken indien cursist verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 7: Wijziging en meerwerk

7.1 Indien op verzoek van cursist of op verzoek van Learnable., met voorafgaande instemming van cursist, extra werkzaamheden of andere prestaties zijn verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dienen deze prestaties of werkzaamheden door cursist te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de Learnable.. Learnable. is nimmer verplicht te voldoen aan een dergelijk verzoek en kan tevens verlangen dat voor de extra werkzaamheden een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 cursist aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen, resultaten en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

8. Uitvoering

8.1 Learnable. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig naar goed inzicht en beste vermogen uit te voeren.

8.2. Learnable. kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door cursist gewenste resultaat bereikt wordt.

8.3 cursist is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste en tijdige levering door de Learnable. mogelijk te maken, alle gegevens die voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk zijn, dienen volledig, duidelijk en op tijd aan Learnable. te worden verstrekt. Indien gegevens of materialen niet tijdig zijn verstrekt aan Learnable. heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen.

8.4 Indien een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen kan Learnable. de uitvoering van de werkzaamheden uit een latere fase opschorten tot cursist de resultaten van voorafgaande fase(s) heeft goedgekeurd en/of betaald.

8.5 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de cursist voldoen aan wettelijke- en kwaliteitsnormen, niet tot de werkzaamheden van de Learnable..

Artikel 9: Voltooiing

9.1 Indien in de overeenkomst een termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden is overeengekomen is dit te allen tijde een indicatieve- en nooit een fatale termijn.

9.2 Indien Learnable. verwacht een termijn te overschrijden zal deze cursist hier zo spoedig mogelijk van in kennis stellen, ongeacht de omstandigheden en oorzaken.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Vertrouwelijke informatie die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar verkrijgen, is onderhevig aan een verplichte geheimhouding voor partijen. Informatie wordt al vertrouwelijk beschouwd wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Learnable. heeft het recht om het logo en de naam van de cursist te gebruiken als referentie.

Artikel 11: Exclusiviteit

cursist verleent, voor de duur van de overeenkomst, aan Learnable. het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of resulteren uit de door Learnable. verleende werkzaamheden, rusten bij de Learnable.. cursist verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de cursist is uitgesloten.

12.2 De stukken die Learnable. verstrekt aan cursist zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door cursist. Het is de cursist niet toegestaan deze informatie of stukken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Ook het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden en – al dan niet bewerkt – integreren in netwerken wordt hieronder verstaan. Uitzonderingen gelden wanneer een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door de Learnable. is toegestaan .

12.3 Alle informatie geleverd door Learnable. blijft eigendom van Learnable.. Na afloop van de overeenkomst is Learnable. gerechtigd cursist te verzoeken om geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.

12.4 Zolang er geen vertrouwelijke informatie van cursist aan derden wordt verstrekt, behoudt Learnable. het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden.

12.5 cursist vrijwaart Learnable. voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Learnable. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die cursist zou moeten maken om de prestatie van Learnable. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cursist wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die cursist heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Learnable. op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

13.2 Aansprakelijkheid van Learnable. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cursist, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cursist aan Learnable. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cursist aan Learnable. voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.1 en 13.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van aantoonbare grove schuld of opzet.

13.3 De aansprakelijkheid van Learnable. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cursist Learnable. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Learnable. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Learnable. in staat is adequaat te reageren.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cursist de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Learnable. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Learnable. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

13.5 cursist vrijwaart Learnable. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cursist aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Learnable. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cursist bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

13.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Learnable. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cursist aan Learnable. is voorgeschreven.

14.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15: Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 16: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

16.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing.

16.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Learnable. en cursist is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Learnable. is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de Learnable..

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.